slika2Na predavanju je istorijski ispraćen tok razvoja topologije kao nauke. Objašnjena je uloga invarijanti i kao jedna od bitnijih invarijanti izdvojena je fundamentalna grupa. Kroz primere je pokazano kako se ona računa za neke jednostavnije površi. Kao sledeći bitan aspekat, pomenuta su natkrivanja, a kao prvi primer navedena je spirala i kruga. Uvedena je veza između Ojlerove karakteristike i krivine preko prilično lepe i jednostavne formule. Takođe, pokazano je kako se može izračunati zbir uglova u trouglu na proizvoljnoj površi.

Prezentaciju sa predavanja možete pronaći ovde.