slika2Na početku predavanja je zadat kombinatorni problem koji predstavlja motivaciju za uvođenje Šenonovog kapaciteta grafa. Takođe, uvedeni su pojmovi jakog proizvoda dva grafa i ortogonalne reprezentacije grafa. Prikazan je Lovasov kišobran kao jedna ortogonalna reprezentacija grafa C5. Dokazano je nekoliko lema koje opisuju vezu između navedenih pojmova i ističu njihova svojstva. Cilj predavanje je bilo određivanje Šenonovog kapaciteta za C5.