slika2Na početku se podsećamo grupa, prstena, polja, tela i vektorskih prostora. U nastavku se detaljnije bavimo teorijom grupa, da bismo stigli do poznate klasovne jednačine. Zatim, povezujemo kompleksne brojeve sa grupama i navodimo osnovne osobine ciklotomičnih polinoma. U glavnom delu predavanja prelazimo na dokaz centralne teoreme koja tvrdi da ne postoje konačna tela koja nisu polja. Na kraju, je prikazana skica Kronekereove konstrukcije konačnih polja.