slika2Gedelove teoreme su najpoznatiji rezultati u matematičkoj logici. Upoznajemo se sa Peanovom formalnom aritmetikom i kodiranjem u prirodnim brojevima i Peanovoj aritmetici. Zatim, analiziramo dokaz Gedelove teoreme o nepotpunosti, pri čemu je akcenat stavljen na teoremu o dijagonalizaciji koja predstavlja srž ovih dokaza.


Prezentaciju sa predavanja možete pronaći ovde.