Šta je sve moguće platiti novčićima sa apoenima od npr. 3, 7 i 25 dinara? Uopštenje ovoga je poznato kao Frobenijusov problem.

Posmatramo kombinatornu i jednu geometrijsku interpretaciju ovog problema. Upoznajemo se sa generatornim funkcijama i pomoću kompleksnih brojeva i elementarne analize dolazimo do formule za broj predstavljanja prirodnog broja kao linearne kombinacije druga dva zadata. Kao trivijalne posledice te formule dobijamo Frobenijusovu i Silvesterovu teoremu.