slika2
Na ovom predavanju polaznici se upoznaju sa osnovama linearne algebre. Definišu se vektorski prostori i neka osnovna svojstva – potprostori, dimenzija prostora, span, linearna nezavisnost vektora. Sve vreme se povlači paralela sa vektorima u realnoj ravni, da bi polaznici dobili jasniju sliku i razvili osećaj o tome kako svi ovi pojmovi “izgledaju”. Zatim se uvodi pojam linearnog preslikavanja, definišu se matrice, proizvod matrice i vektora, proizvodi dve matrice, kao i neki pojmovi vezani za matrice kao što su rang i range.