slika2
Cilj predavanja je da se polaznici upoznaju sa nekim tradicionalnim problemima i pitanjima teorije konačnih projektivnih ravni, kao i sa raznim pokušajima da se ta pitanja razreše. Specijalno, jedan deo predavanja je posvećen i takozvanim latinskim kvadratima i njihovoj vezi sa problemom postojanja projektivnih ravni datog reda.